Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Công bố thoái đảng của người dân thuộc Liên-Xô cũ

Tôi sống hầu hết đời tôi dưới chế độ Sô-Viết và là từng là đội viên và đoàn viên. Tôi bị tước đoạt đức tin nơi Chúa và bị ép buộc thay thế bởi đức tin vào tương lai sáng lạn của Cộng Sản. Tôi phải theo đúng mẫu người Sô-Viết, với một cái tâm trạng “coi mình như bất cứ ai.” Đọc loạt bài Cửu Bình giúp tôi hiểu được con người ta vẫn còn bị kìm kẹp và đầu độc ra sao bởi tư tưởng Cộng sản.  Tôi tuyên bố thoái bỏ bất cứ đoàn thể Cộng sản nào và tôi khước từ bất cứ sự tin tưởng nào đối với ý thức hệ Cộng Sản.

Tatyana Vasylevna, Nga, công bố thoái đảng

Tuyên bố thoái đảng của tôi có vẻ kỳ lạ, bởi vì Đảng không còn nữa. Tuy nhiên, tôi muốn khước từ tin tưởng nơi Cộng Sản.

Tôi gia nhập Đảng Cộng Sản năm 1978, và là thành viên tích cực và sùng tín. Sau khi ý thức hệ Cộng Sản mất hết quyền lực vào tay nhân dân, Liên Bang Sô Viết sụp đổ, tôi suy xét và cho rằng là những giai đoạn cai trị độc tài bạo tàn là do một số người cầm quyền xấu gây nên, còn bản thân tư tưởng Cộng Sản là tốt chứ không phải một tà thuyết.

Sau khi đọc loạt bài Cửu Bình của thời báo Đại Kỷ Nguyên tôi thấy những dẫn chứng về Cộng Sản mặc dù vẫn là những gì tôi đã quen thuộc, nhưng tôi hiểu rằng những nhận thức trước đây của mình là quá nông cạn. Người dân không khốn khổ chỉ vì lãnh tụ đôc tài, hoặc vì hệ thống không hoàn hảo, mà bởi vì bản chất tà ác của ý thức hệ.

Irene R., Ukraine, công bố thoái đảng

Thiếu thời, tôi là thiếu niên tiền phong tích cực, thành viên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản. Mới đầu tôi nghĩ là ý thức hệ Cộng Sản là một ý thức hệ tuyệt diệu. Nhiều năm qua, trước khi đọc loạt bài Cửu Bình của thời báo Đại Kỷ Nguyên, tôi chưa nhận thức được sự tà ác và tội lỗi của Đảng Cộng Sản. Nay tôi tuyên bố rút tên ra khỏi đảng và khước từ lòng  tin tưởng nơi các tổ chức Cộng Sản mà tôi gia nhập trước đây.

Ngày đăng: 24-03-2005