Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Bản chất của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

11-08-2020:  Đảng Cộng sản Trung Quốc che đậy hết thảm họa này đến thảm họa khác
11-08-2020:  Từ Liên Xô tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, những lời nói dối lặp đi lặp lại làm hại nhân dân
11-08-2020:  Lịch sử không nên lặp lại
11-08-2020:  Coi thường mạng người: Thảm họa nối tiếp thảm họa phơi bày tội ác của ĐCSTQ
14-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Nhồi nhét tư tưởng đấu tranh
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Lấy tài sản làm căn cứ quan trọng để đo lường đạo đức
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Phê phán trật tự xã hội truyền thống
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Phát triển du lịch tâm linh, thương mại hoá tôn giáo
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Ngụy tạo giả tướng về tự do tôn giáo
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Làm lệch lạc kinh điển tôn giáo, dung tục hóa tôn giáo
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Phê phán phần tử trí thức
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Phê phán Khổng Tử
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Tuyên truyền sự vĩ đại của Marx, Engels, Lenin và Mao Trạch Đông
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Phủ định Văn hóa truyền thống
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Đổi trắng thay đen
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Tuyên truyền Thuyết duy vật
13-02-2020:  Bản chất của ĐCSTQ: Tuyên truyền Thuyết vô Thần