Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam

Tôi là James B, hiệu trưởng một trường học tại Việt Nam. Tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 1994 khi còn đang làm luận án tiến sỹ tại nước ngoài. Nay tôi xin tuyên bố ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam, vứt bỏ thẻ đảng vào sọt rác, vì tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của cộng sản. Xin quý vị hãy đăng lời tuyên bố của tôi. Xin cảm ơn.

James B.

Tôi muốn từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam

Tôi tên là Dave B, hiệu phó một trường học tại Việt Nam. Tôi là bộ đội, từng chiến đấu vào “giải phóng miền nam 1975”, nay tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam. Nay tôi xin tuyên bố vứt thẻ đảng và xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã có học vị tiến sỹ, tôi không cần chức vụ hiệu phó nữa. Xin quý vị đăng công bố này của tôi. Cảm ơn.

Dave B.

Ghi chú: để đảm bảo an toàn cho người công bố thoái đảng, chúng tôi đã thay đổi và/hoặc lược bỏ các thông tin quá cá nhân chi tiết khi đăng các công bố này.

Ngày đăng: 9-06-2005