Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Hai công bố thoái xuất khỏi ĐCS

Tôi chính thức từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam, từ bỏ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Phan Thanh Tùng (biệt danh)
3/6/05, Nam Đinh, Việt Nam

Thoái đội

Tôi muốn được cứu khỏi thảm hoạ của ngày tận thế, không muốn theo bước của những đảng viên cộng sản.

1/6/05,
T. Sài Gòn, Việt Nam.

Ngày đăng: 5-06-2005